TLV speciaal (basis)onderwijs

Binnen passend onderwijs kan de beste plek voor een leerling ook een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Wanneer het reguliere basisonderwijs de onderwijsbehoeften van de leerling niet kan beantwoorden, kan de school na goed overleg met ouders en deskundigen van het SWV Utrecht PO een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indienen.

Wil je informatie over de verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)? | klik hier

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het SWV Utrecht PO kent op een onafhankelijke, transparante wijze een toelaatbaarheidsverklaring toe. De toekenning vindt plaats op basis van een match tussen de onderwijsbehoeften van de leerling enerzijds en een passend ondersteuningsaanbod door de s(b)o school anderzijds. De TLC beoordeelt het dossier, waaronder het eerste en het tweede deskundigenadvies. 

De TLC bestaat uit Judith Leeuwenkuijl, Marieke Bos, Seline Roelofsen en Minke Hiensch. De TLC voert wekelijks overleg met elkaar. 

Seline Roelofsen en Minke Hiensch zijn werkzaam voor het samenwerkingsverband voor het VO: Sterk VO. Het SWV Utrecht PO en Sterk VO willen de samenwerking versterken en de werkwijze van beide organisaties op elkaar afstemmen, ten behoeve van een vloeiende overgang van de leerlingen die de overstap maken van PO naar VO. 

Aanvraagdata TLV en instroommomenten s(b)o – schooljaar 2023-2024

De uiterste aanmelddatum voor een TLV met garantie op een besluit voor de zomervakantie 2024 is 17 mei 2024. Download hieronder het document waarin de route nogmaals beschreven staat, evenals de aanvraagdata en instroommomenten s(b)o.

De mogelijkheden bij de aanvraag van een TLV

  1. Aanvraag van een nieuwe TLV. 
  2. Verlenging van een TLV. 
  3. Aanvraag van een TLV door een school van buiten het SWV Utrecht PO. 

Hieronder zijn verschillende documenten te downloaden ter ondersteuning aan het aanvragen van een TLV. De beschrijving van de TLV-procedure, de DOE-kaart voor de aanvraag van een eerste TLV, de opzet van een deskundigenadvies voor externen, checklists met indicatoren voor sbo en so en de bezwaarprocedure.

Waar in het ondersteuningsplan 2020-2024 verwezen wordt naar de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs (artikel 18a, achtste lid, onder c, uit de Wet Passend Onderwijs), wordt gedoeld op bovenstaande documenten.