Schoolwisseling

In het geval van een verhuizing zoeken ouders in veel gevallen een nieuwe school voor hun kind. Bij aanmelding op een andere basisschool heeft de ontvangende school zorgplicht.

Wanneer een leerling van schoolt wisselt binnen het SWV Utrecht PO gaat een arrangement met de leerling mee. Op de nieuwe school wordt zorgvuldig gekeken hoe het arrangement daar wordt ingevuld. Mogelijk is het niet (meer) nodig of moet het arrangement worden aangescherpt vanwege de nieuwe context.

Bij een verhuizing naar een school buiten het SWV Utrecht PO gaat een arrangement niet automatisch mee met de leerling. Elk samenwerkingsverband hanteert een eigen financieringsmodel voor de extra ondersteuning. Daarom moet bij een school buiten het SWV Utrecht PO opnieuw worden gekeken naar passende ondersteuning en wie deze financiert.

Wanneer de leerling op een s(b)o-school zit buiten het SWV Utrecht PO en vanwege een verhuizing naar Utrecht op zoek is naar een s(b)o-school in Utrecht, is de reeds afgegeven TLV geldig op de s(b)o school in Utrecht.  

Handreiking aanmelding en plaatsing

Deze handreiking geeft met behulp van stappenplannen en stroomschema’s weer wie welke verantwoordelijkheden heeft als het gaat om aanmelding en plaatsing van leerlingen. Als een leerling zonder meer geplaatst kan worden binnen een school, dan is het Utrechtse aanmeldbeleid toereikend. Als een leerling vanwege een grotere ondersteuningsvraag niet zonder meer geplaatst kan worden, dan bieden de stappenplannen en stroomschema’s houvast. Naast de verantwoordelijkheden van de verschillende professionals (scholen, Samenwerkingsverband, kernpartners) worden ook de rechten en plichten van ouders in deze processen benoemd.