Overstap van s(b)o naar regulier onderwijs

Het SWV Utrecht PO stimuleert de overstap van s(b)o naar regulier onderwijs. De toelaatbaarheidscommissie (TLC) bezoekt in het voorjaar de s(b)o scholen van Utrecht. Tijdens dit bezoek wordt de samenwerking besproken en tevens de leerlingen die in aanmerking komen voor de overstap naar regulier onderwijs.

Wanneer er sprake is van een mogelijke overstap naar het regulier kan de school van plaatsing gebruik maken van het overstaparrangement. Het overstaparrangement ondersteunt reguliere basisscholen die een leerling vanuit het speciaal (basis)onderwijs plaatsen. Daarmee kan de school optimaal tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Het arrangement bestaat uit een éénmalig bedrag voor de school van plaatsing van €4.500,- en een consultatie door een consulent passend onderwijs.

De aanvraag verloopt op verzoek van de s(b)o school via de consulent van het SWV Utrecht PO.  Na goedkeuring dient de school van plaatsing de aanvraag voor het overstaparrangement in via TOP Dossier, zodat ook de betaling goed geregeld is.

Waar in het ondersteuningsplan 2020-2024 verwezen wordt naar de procedure met betrekking tot terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van so-scholen (artikel 18a, achtste lid, onder d, uit de Wet Passend Onderwijs), wordt gedoeld op onderstaand document.