Doorgaande lijn

De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt bij de doorgaande lijn. We zijn samen verantwoordelijk voor de ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Van zeer jonge kinderen die vanuit huis, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal de overstap maken naar het basisonderwijs tot de leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Hierin werken wij nauw samen met onze vaste kernpartners (buurtteams, leerplicht en JGZ), de Gemeente Utrecht, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en het Samenwerkingsverband Sterk VO. Binnen de doorgaande lijn hebben we aandacht voor de overstap van regulier naar regulier, van regulier naar speciaal (of andersom, zie overstaparrangement), de samenwerking tussen de school en kinderopvang en voor nieuwkomers in de stad Utrecht.  

Het jonge kind

Wanneer er op het peutercentrum of kinderdagverblijf vragen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter kan het Team Jonge Kind worden ingeschakeld. Elk TPO is door een consulent vertegenwoordigd in het Team Jonge Kind. Hier lees je meer over Team Jonge Kind en hoe zij te bereiken zijn.

De overstap van PO naar VO

Ieder jaar maken zo’n 3.500 Utrechtse leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed verloopt, aangezien dit grote invloed heeft op het schoolsucces. De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs.  

Een klein deel van de leerlingen dat jaarlijks overstapt heeft extra ondersteuning nodig. Voor deze groep is het des te meer van belang dat die overstap goed wordt voorbereid en goed verloopt en dat zij een passende plaats in het voortgezet of het voortgezet speciaal onderwijs krijgen. SWV Utrecht PO en Sterk VO spannen zich hiervoor samen in. Vanuit beide samenwerkingsverbanden nemen consulenten (PO) en begeleiders passend onderwijs (VO) deel in team PO- VO.  Voor leerkrachten van groep 7 en 8 en intern begeleiders is een DOE-kaart opgesteld voor de overstap van PO naar VO, zie hieronder.  

Hier lees je meer over Team PO-VO.