Overzicht scholen voor speciaal (basis)onderwijs

Binnen het SWV Utrecht PO zijn er 4 scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en 6 scholen voor speciaal onderwijs (so).

Voordat een plaatsing in het s(b)o aan de orde is, hebben de school en de ouders al verschillende stappen genomen. De intern begeleider adviseert de leerkracht over de begeleiding van de leerling en voert de regie over het afgesproken traject. Wanneer zowel de leerkracht als de intern begeleider zien dat de ondersteuning vanuit school niet toereikend is, wordt het SWV Utrecht PO ingeschakeld. Dit kan door een startgesprek waarin samen kan worden gekozen voor een traject Analyse & Ondersteuning of een arrangement.

Wanneer de extra ondersteuning vanuit het SWV Utrecht PO niet toereikend is, kan de school in overleg met de ouders bij het SWV Utrecht PO een toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo of so aanvragen. De toelaatbaarheidscommissie van het SWV Utrecht PO neemt hierover een besluit en stelt de ouders en de school binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag op de hoogte van dit besluit. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verlengd.

Binnen het SWV Utrecht PO streven wij ernaar dat een plek in het s(b)o tijdelijk is. Om de overstap naar een minder specialistische vorm van onderwijs of regulier basisonderwijs te vereenvoudigen, bieden wij een op maat gericht overstaparrangement.   

Speciaal basisonderwijs

Sbo scholen zijn bedoeld voor leerlingen met leer- gedrags- of opvoedingsvragen. Op een sbo school zijn de groepen kleiner, zijn er minder prikkels en zijn er meer mogelijkheden tot begeleiding. Op een sbo school is extra kennis aanwezig op het gebied van leer-, gedrags- en opvoedingsvragen. Sbo scholen en reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen.

In Utrecht zijn 4 scholen voor speciaal basisonderwijs:

Speciaal onderwijs binnen het SWV Utrecht PO

Scholen voor speciaal onderwijs (so scholen) zijn bedoeld voor leerlingen die specialistische of intensieve ondersteuning nodig hebben vanwege ernstige gedragsvragen, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. So scholen hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied of specialisme. So scholen voor de clusters 3 en 4 vallen landelijk onder de samenwerkingsverbanden.

In Utrecht zijn 6 scholen voor speciaal onderwijs:

Speciaal onderwijs buiten het SWV Utrecht PO

Scholen voor de clusters 1 en 2 vallen landelijk niet onder de samenwerkingsverbanden.

Cluster 1

Cluster 1 onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een visuele beperking. Reguliere scholen en s(b)o scholen die een leerling met een visuele beperking hebben, kunnen rekenen op deskundige begeleiding en advies van een onderwijsinstelling uit cluster 1. Binnen het SWV Utrecht PO is dat expertiseorganisatie Bartiméus.

De begeleiding vanuit Bartiméus bestaat uit 3 componenten:

  • Ambulante onderwijskundige begeleiding en advies aan scholen/instellingen die onderwijs geven aan een leerling met een visuele beperking;
  • Cursussen voor leerkrachten in het regulier onderwijs die onderwijs geven aan leerlingen met een visuele beperking en cursussen voor de leerlingen zelf en hun ouder of verzorger;
  • Een aanvullende bekostiging voor reguliere PO en VO-scholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Als een leerling zeer ernstig slechtziend of blind is, kan hij/zij ook op het speciaal onderwijs in aanmerking komen voor aanvullende bekostiging.

Voor een aantal leerlingen is thuisnabij onderwijs in een bepaalde ontwikkelingsfase niet voldoende. Deze leerlingen stellen, naast de visuele beperking, extra hulpvragen. Binnen een gespecialiseerde setting op een onderwijsinstelling uit cluster 1 wordt dan ingespeeld op de individuele hulpvragen en mogelijkheden van deze leerlingen. Op deze manier kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en kan er ook gewerkt worden aan een terugkeer naar een vorm van regulier onderwijs.

Voor vragen of nadere informatie over de dienstverlening van de onderwijsinstellingen van cluster 1 verwijzen we graag door naar Eduvip en Bartiméus.

Cluster 2

Cluster 2 onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een taalspraakontwikkelingsstoornis en/of gehoorproblemen. Cluster 2 kan hiervoor een arrangement afgeven. Dit is een ander arrangement dan dat van het SWV Utrecht PO en dus specifiek bedoeld voor leerlingen met een taalspraakontwikkelingsstoornis. Het SWV Utrecht PO en cluster 2 hebben een intensieve samenwerking om zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen te voldoen.

Voor vragen of nadere informatie over de dienstverlening van de onderwijsinstellingen van cluster 2 verwijzen we graag door naar Auris en Kentalis.

Epilepsie

Leerlingen met epilepsie én leerproblemen kunnen gebruik maken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie. Deze groep leerlingen heeft binnen de wet Passend Onderwijs een aparte positie gekregen van het ministerie OCW, zoals die ook geldt voor cluster 1 en 2.