Inspiratie

Kennis DELEN

Elkaar ontmoeten en kennis DELEN is belangrijk voor SWV Utrecht PO. In onze kennisagenda zie je in één oogopslag welke activiteiten we in die maand (mee)organiseren.

Ook hopen we dat onze digitale bibliotheek jou inspireert en toerust met (nieuwe) kennis en inzichten. Klik hier om een kijkje te nemen in onze digitale bibliotheek.

Nieuwsbrieven

We bieden je met onze nieuwsbrieven graag de mogelijkheid om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen het SWV Utrecht PO.

Meld je hier aan om onze nieuwsbrief te ontvangen.


Agenda

In onze agenda vind je de activiteiten die in de komende periode met, voor en door het SWV Utrecht PO organiseert worden.

Veelgestelde vragen

Ieder mens is uniek, maar niet iedere vraag is uniek. Daarom hebben we de meest gestelde vragen voorzien van een antwoord. We hopen dat het antwoord op jouw vraag er tussen staat. Zo niet, neem dan contact met ons op.

FAQ

Wat is een samenwerkingsverband? 

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samen in een samenwerkingsverband. Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan. In dit plan staat beschreven welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden. Daarnaast is vastgelegd hoe de extra en specialistische ondersteuning is georganiseerd en hoe het geld wordt besteed. 

Welke scholen vallen onder het SWV Utrecht PO?

Hier vind je alle scholen die onder het SWV Utrecht PO vallen op de kaart.

Welke ondersteuning kan ik van de basisschool van mijn kind verwachten?

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar uw kind aangemeld is bij extra ondersteuningsbehoeften verplicht is een passend onderwijsaanbod te bieden. Scholen kunnen hierbij de hulp inschakelen van het SWV Utrecht PO. In sommige gevallen blijkt de huidige school niet in staat de juiste ondersteuning aan uw kind te kunnen geven. De school zal in dat geval in overleg met u op zoek gaan naar een andere school voor uw kind. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een plek op één van de andere Utrechtse scholen.

Wat is een OPP?

De afkorting OPP staat voor ‘ontwikkelingsperspectiefplan’. Het OPP is een document dat de school na overleg met de ouders opstelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het ontwikkelingsperspectiefplan is – meer dan een handelingsplan – gericht op de  ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind op de langere termijn. Zo wordt er gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken.

Het OPP wordt opgesteld door de school. Ouders hebben instemmingsrecht over het ‘handelingsgedeelte’ van het OPP. Dit betekent dat dit gedeelte zonder toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s) niet vastgesteld mag worden. Over het uitstroomperspectief hebben ouders geen instemmingsrecht. De school moet echter wel ‘op overeenstemming gericht overleg’ met u voeren. Als u het niet eens kunt worden met de school over het ontwikkelingsperspectief, kunt u dit aangeven bij de schooldirectie of het schoolbestuur.

Hoe is de extra ondersteuning binnen het SWV Utrecht PO geregeld?

Wij verwijzen je graag door naar de pagina over extra ondersteuning.

Kan ik als ouder extra ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO?

Nee, alleen scholen kunnen extra ondersteuning aanvragen. Het gaat hierbij altijd om vragen die met onderwijs te maken hebben. Een aanvraag voor extra ondersteuning hoort wel altijd besproken te worden met ouders.

Wat als de school een toelaatbaarheidsverklaring wil aanvragen en ik het hier als ouder niet mee eens ben?

De school kan een TLV aanvragen zonder handtekening van ouders. Dit is echter niet wenselijk. We raden aan dat ouders hun eigen mening toevoegen, waarin zij aangeven het niet eens te zijn met de aanvraag van een TLV. Ouders kunnen hun visie ook los verzenden naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC).

Ook wanneer ouders niet meewerken aan het aanvragen van een TLV kan de school de aanvraag doorzetten. De school kan alle relevante documenten uit het schooldossier toevoegen aan het dossier. Daarbij is het van belang dat de school transparant is in wat zij toevoegt. De school moet daarbij de afweging maken of het belang van het kind opweegt tegen het zonder instemming van ouders aanvragen van een TLV. Deze motivatie moet genoteerd worden in het dossier en besproken worden met ouders.

Wat als ik als ouder het niet eens ben met de afgegeven toelaatbaarheidsverklaring?

Zowel  de school als het samenwerkingsverband zullen er alles aan doen om er samen met ouders uit te komen. Het kan gebeuren dat er ondanks alle inspanningen de verschillende partijen het toch niet eens worden met elkaar. In dat geval kunnen ouders contact opnemen met een landelijke onderwijsconsulent of de landelijke geschillencommissie

Wat houdt de zorgplicht voor scholen in?

Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, is per 1 augustus 2014 de zorgplicht van kracht. Scholen zijn verplicht om uw kind een passend onderwijsaanbod te doen. Dit kan zijn extra ondersteuning in de vorm van een arrangement op de school van aanmelding. Maar het kan ook een andere school in het regulier dan wel speciaal (basis)onderwijs zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Maar voorop staat het belang van het kind. Want de vraag is niet: “Wat heeft het kind?”, maar: “Wat heeft het kind nodig om tot ontwikkeling te komen?”

Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen?

Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) basisscholen alle kinderen die worden aangemeld een passend aanbod kunnen bieden, werken scholen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens samen. Daarvoor zijn samenwerkingsverbanden (SWV) ingericht. Naast reguliere basisscholen sluiten ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) aan. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen.

Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind?

Als ouder kent u uw eigen kind het beste. U heeft vast een voorkeur voor een school en kunt zelf een keuze maken op welke school u uw kind wil aanmelden. Het is raadzaam om dit tijdig te doen. De leeftijd waarop u uw kind mag aanmelden wisselt per school. 

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften, dan kan de schoolkeuze beperkter zijn. Vooraf aan de keuze kunt u het ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Deze staat in de schoolgids of op de website van de school. In het ondersteuningsprofiel leest u wat een school kan bieden aan onderwijs en extra ondersteuning.

Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?

Na aanmelding van uw kind onderzoekt de school eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet de school op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:

  • De (on)mogelijkheden van het kind.
  • De (on)mogelijkheden van de school.
  • De wensen van de ouders.

Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument om uw kind niet te plaatsen. De school moet dan een andere school vinden die uw kind kan plaatsen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de plek die de school aanbiedt?

Als u het niet eens bent met de geboden plek, heeft u een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als u er met de school niet uitkomt, kunt u de volgende stappen zetten:

  • U kunt bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school.
  • U kunt de hulp inroepen van een onderwijsconsulent.
  • U kunt een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
Mag een school een aanmelding weigeren, omdat de school vol zit?

Een school mag een aanmelding weigeren als de school aantoonbaar vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant plaatsingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat inzage in het plaatsingsbeleid voor de ouders mogelijk is.

Mijn kind heeft nog geen passende plek? Wat kan ik doen?

Als uw kind al is aangemeld maar nog geen passende plek heeft, raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met de school. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan u adviseren over de mogelijkheden.

Komt u er met de school niet uit of weigert een school uw kind te plaatsen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onderwijsconsulenten. Een onderwijsconsulent geeft onafhankelijk advies over een passende schoolplaatsing van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Als uw kind nog niet is aangemeld en hierdoor nog geen passende plek heeft, is het van belang uw kind aan te melden bij de school van uw voorkeur. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan heeft de school vanaf dat moment zorgplicht.

Hoe zorg ik dat mijn kind na de verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

Bij verhuizing gelden dezelfde regels als bij plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. De school onderzoekt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind geen passende plek bieden, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar uw kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn één keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft aangemeld op de school totdat een andere school bereid is hem of haar te plaatsen. We raden u aan om uw kind ruim van tevoren aan te melden op de nieuwe school, zodat het direct na de verhuizing kan instromen.

Mijn kind krijgt extra ondersteuning in het regulier basisonderwijs. Ik ga verhuizen en meld mijn kind daarom aan bij een school in een ander samenwerkingsverband. Mag die school mijn kind weigeren?

De school waar uw kind wordt aangemeld heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor uw kind. De school beoordeelt eerst of zij uw kind zelf de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dat niet het geval is, gaan ouders en school in gesprek over een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring en wie geeft deze af?

Graag verwijzen wij je naar de pagina over de toelaatbaarheidsverklaring.

Moet ik als ouder de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verplicht ondertekenen?

Het is niet wettelijk verplicht maar wel zeer aan te raden dat ouders de TLV-aanvraag ondertekenen. Het uitgangspunt is wel dat de school met u overlegt als de ontwikkeling van een kind stagneert en zij een TLV aan wil vragen. In de aanvraag is een belangrijk onderdeel voor u als ouder/verzorger, hierin kunt u aangeven wat uw mening is en hoe u aankijkt tegen de aanvraag. Ouders moeten medewerking verlenen aan de dossiervorming.

Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een kind dat naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat?

De school voor voortgezet speciaal onderwijs waar het kind wordt aangemeld moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat doet de school bij het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs waar de leerling woont. In Utrecht is dit Sterk VO.

Neem contact op

Neem contact met ons op wanneer het antwoord op jouw vraag niet te vinden is in de FAQ of wanneer je meer wilt dan alleen een antwoord op je vraag.