Categorieën
Nieuws

Sterke basis | de enquête, de wetswijziging, de vragenlijst Perspectief op School, de invulsessie en oproep doorgeven van wijzigingen

Graag vertellen we jullie meer over het invullen van de vragenlijst en de begeleidende sessies, over de uitkomsten van de enquête over Perspectief op School en over de aanstaande wetswijziging rondom de schoolondersteuningsprofielen.

Vragenlijst Perspectief op School 2023 – 2024

Ook dit schooljaar vullen alle scholen de vragenlijst in Perspectief op School in om hun schoolondersteuningsprofiel bij te werken. Lees via deze link meer over de Sterke basis in Utrecht en het gebruik van Perspectief op School hierbij.

Dit schooljaar zal de vragenlijst van maandag 2 oktober t/m vrijdag 24 november openstaan. In deze periode kunnen scholen, op hun eigen moment, de vragenlijst invullen. Ook dit keer organiseren we, samen met Perspectief op School, een invulsessie. Daarin leggen we uit waarom we jaarlijks de vragenlijst invullen, geven we uitleg over de manier van invullen en gaan we samen aan de slag. De invulsessie staat gepland op maandag 2 oktober van 9.00 tot 11.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden door te mailen naar Diete de Vos.

Begin oktober ontvangen alle scholen een mail van Perspectief op School dat de vragenlijst openstaat en met informatie over de wijze van inloggen. 

Heb je nu al vragen over het inloggen of heb je wijzigingen door te geven? Neem dan ook contact op met Diete de Vos

Enquête gebruik Perspectief op School

In mei hebben we jullie, vanuit de werkgroep Sterke basis, gevraagd om een enquête in te vullen over het gebruik van Perspectief op School. Het is 41 scholen gelukt de enquête in te vullen, waarbij de helft uit directeuren bestond en de helft uit intern begeleiders of kwaliteitscoördinatoren. Bijna alle respondenten hebben de vragenlijst in Perspectief op School al twee of meer keer ingevuld.

Bijna de helft van de respondenten (19) gebruikt het schoolondersteuningsprofiel vanuit Perspectief op School zonder aanpassingen. Een iets kleiner aantal respondenten (15) gebruikt het schoolondersteuningsprofiel mét aanpassingen. Een minderheid (7) gebruikt het schoolondersteuningsprofiel vanuit Perspectief op School helemaal niet. Bij de toelichting geeft een aantal van deze scholen aan dat zij een eigen format gebruiken.

Bijna driekwart van de respondenten (28) gebruikt van de beschikbare rapporten vanuit Perspectief op School alleen het schoolondersteuningsprofiel. Een enkele school (3) gebruikt het rapport met de afspraken voor de basisondersteuning en een aantal scholen (8) gebruikt de schoolsamenvatting voor ouders.

De beoordelingen van het schoolondersteuningsprofiel, van de overige rapporten (indien van toepassing), de gebruiksvriendelijkheid van Perspectief op School, de ondersteuning vanuit Perspectief op School en het programma als totaal scoren allemaal gemiddeld, met uitschieters naar lage en hoge scores.

Respondenten geven verder aan dat het schoolondersteuningsprofiel soms voelt als dubbel werk en dat zij veel moeten bewerken om het rapport leesbaar te maken voor ouders.

Het samenwerkingsverband verkent, in samenwerking met de werkgroep Sterke basis, vervolgstappen rondom de inzet van Perspectief op School in relatie tot de uitkomsten van de enquête, de aanstaande wetswijziging rondom de schoolondersteuningsprofielen en de nieuwe ondersteuningsplanperiode.

Wetswijziging schoolondersteuningsprofielen

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een wetswijziging om het schoolondersteuningsprofiel op te nemen in de schoolgids. Aanleiding hiervoor was de Evaluatie Passend Onderwijs, waaruit bleek dat het schoolondersteuningsprofiel niet altijd goed vindbaar is voor ouders, weinig informatie is en door scholen als een papieren tijger ervaren wordt. Dit laatste sluit aan op één van de uitkomsten van de enquête waarover je hierboven las. Lees hier meer over de plannen van OCW.

De ministerraad is, na een internetconsultatie, akkoord met de wetswijziging. Onlangs werd het advies van de Raad van State gepubliceerd. Naar verwachting zal de wetswijziging vanaf augustus 2024 van kracht zijn. Zoals hierboven aangegeven, zal de wetswijziging meegenomen worden in het bepalen van vervolgstappen rondom de inzet van Perspectief op School.