Categorieën
Nieuws

Werkgroep Nieuwkomers

In juni 2021 stelde het bestuur van het SWV Utrecht PO een opdracht vast om het huidige onderwijsaanbod en ondersteuning aan nieuwkomers nader te bekijken en tot een advies te komen. Binnen de werkgroep zijn de drieschoolbesturen (KSU, PCOU en SPO Utrecht), Gemeente Utrecht en SWV Utrecht PO vertegenwoordigd.

Bij het in beeld brengen van de doelgroep en het huidige aanbod binnen de stad, is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat binnen Utrecht op dit moment geen dekkend onderwijs-en ondersteuningscontinuüm is. Daarmee bestaat het risico dat leerlingen aanbod krijgen dat onvoldoende aansluit bij hun onderwijsbehoeften of dat hun ontwikkeling vertraagt of stagneert als intensieve begeleiding ophoudt te bestaan. In de eerste fase van deze opdracht (van september tot en met december 2021) heeft de werkgroep de onderstaande stappen gezet:

-Het verkrijgen van een globaal beeld van de populatie in de stad Utrecht;
-Het formuleren van de eerste kaders en uitgangspunten bij het ontwikkelen van een dekkend onderwijs- en ondersteuningscontinuüm aan nieuwkomers;
-Het in beeld brengen van de onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de doelgroep. In januari 2022 is een aantal experts toegevoegd aan de werkgroep, te weten een medewerker van LOWAN, een MT-lid van ISU, de directeur van Taalschool Utrecht en een onderzoeker van het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de HU.

Op basis van wetenschappelijke inzichten en landelijke ervaringen in andere regio’s heeft de werkgroep een meerjarenmodel voor onderwijs- en ondersteuning doorontwikkeld, inclusief een voorstel voor toeleiding en monitoring. Daarbij heeft, ten aanzien van de vorige versie, een verschuiving plaatsgevonden van de inzet van leerlingspecifieke begeleiding, naar het versterken van de basis op schoolniveau, op het gebied van onderwijs aan de doelgroep. Het streven is in 2022 een advies te formuleren om kansrijk dekkend aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers in Utrecht te realiseren.

Deelnemers van de werkgroep: Maartje Bakker (Samenwerkingsverband Utrecht PO), Onno Blok (Gemeente Utrecht), Katerina Cechova (KSU), Evelien van Lunteren (SPO Utrecht), Marlies Middeldorp (PCOU), Wieke de Jager (voorzitter werkgroep). Later aangesloten bij de werkgroep zijn Jenny Olsthoorn (directie Taalschool Utrecht), Marieke Postma (LOWAN) en Marian van Popta (Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs HU).