Categorieën
Nieuws

Propositie raden en sectorraden Onderwijs

De raden (PO-Raad en VO-raad), sectorraden (Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en Sectorraad GO) en de VNG willen meer werk maken van inclusiever onderwijs. De Hervormingsagenda Jeugd biedt een goede aanleiding om inclusiever onderwijs in een inclusieve samenleving gezamenlijk en voortvarend op te pakken.


In de onderstaande propositie (status is concept, versie januari 2022) van raden en sectorraden doen deze onderwijspartners een aanzet om te komen tot een overkoepelende visie op en gezamenlijke leidraad voor inclusiever onderwijs- en jeugdbeleid, die richting kan geven aan de uitwerking van de Hervormingsagenda en de Verbeteragenda passend onderwijs. Daarbij is integraal werken aan maatschappelijke vraagstukken, over sectoren heen, het uitgangspunt met als doel een samenleving waarin iedereen actief kan meedoen en kansen krijgt. Daar waar het om kinderen en jongeren gaat, kunnen onderwijs en gemeenten dit alleen samen doen.