Categorieën
Nieuws

Onderwijs en jeugdhulp | Woonplaatsbeginsel in relatie tot dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Kort samengevat ligt als hoofdregel de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP).  

Verblijft een jeugdige bij een jeugdhulpaanbieder, pleegouder, in een instelling voor opvang of beschermd wonen of in een justitiële jeugdinrichting dan geldt een uitzondering op de hoofdregel. Dan is voor alle jeugdhulp de woonplaats de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie Personen. Het is belangrijk alert te zijn op situaties die vallen onder de definitie van jeugdhulp met verblijf.  

Voorbeeld: er zit een leerling op school die in een pleeggezin, opvangaccommodatie of een woonvoorziening woont in Utrecht. Als er onderzoek of behandeling voor ernstige dyslexie voor deze leerling nodig is, dan is het van belang om de aanmelding niet in Utrecht te doen, maar in de gemeente waar het kind woonde voorafgaand aan de plaatsing in een jeugdhulpvoorziening. 

Bij vragen kan je contact opnemen met de Gemeente Utrecht