Categorieën
Nieuws

Inspectiebezoek | terugkoppeling en oordeel

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs onderzoek bij ieder bestuur en zijn samenwerkingsverband. De Inspectie kijkt naar wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. De Inspectie hanteert daarvoor het waarderingskader voor besturen van samenwerkingsverbanden.

Op 20 en 30 maart is de inspectie bij het swv geweest. Daar hebben zij gesprekken gevoerd met verschillende gesprekspartners, onder meer met ouders, leraren, consulenten en themaverbinders, de TLC, schoolleiders, samenwerkingspartners van de gemeente, leden van de ALV, leden van de OPR en schoolbestuurders po. Op 27 en 28 maart bezocht de inspectie de Boomgaard, sbo de Binnentuin, de Kathedrale Koorschool en Joannes XXIII om de doorwerking van onze visie, onze missie en ons handelen op de scholen te toetsen.

Op 11 april luisterden we met collega’s van het swv en een aantal leden van de ALV naar de definitieve terugkoppeling van de inspectie. Binnenkort ontvangen we het conceptrapport en we delen alvast graag op hoofdlijnen wat de inspectie teruggekoppeld heeft. Uiteraard delen we het definitieve rapport, zodra wij deze ontvangen.

De inspectie beoordeelt op basis van twee kwaliteitsgebieden: Realisatie Passend Onderwijs (RPO) en Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA). Deze gebieden zijn weer onderverdeeld in drie onderdelen en daarover lees je hieronder meer.

RPO 1 | Dekkend aanbod

Voor RPO 1 oordeelde de inspectie een voldoende. Er is sprake van een dekkend aanbod, het verwijzingspercentage is lager dan het landelijk gemiddelde en er zijn geen thuiszitters die verwijtbaar zijn aan het swv.
De belangrijkste aandachts- en verbeterpunten gaan over het delen van expertise tussen de scholen, de soms ervaren inefficiëntie van de kernpartneroverleggen en de druk op het dekkend aanbod.

RPO 2 | Regionale samenwerking

Voor RPO 2 oordeelde de inspectie een goed. Er is sprake van intensieve samenwerking binnen en buiten de regio, er is veel aandacht voor doorlopende leerlijnen en de inzet van het swv om passend onderwijs te realiseren is ruimer dan de wettelijke opdracht. Denk bij deze laatste opmerking aan het aanbod aan nieuwkomers in de stad. De inspectie noemde de kernpartneraanpak een enorme kracht en waardeerde de proactieve rol van het swv hierin.

RPO 3 | Advisering en beoordeling toelaatbaarheid

Voor RPO 3 oordeelde de inspectie een goed. Er is sprake van snel beschikbare en deskundige advisering, zowel op schoolniveau als in de TLV procedure. De procedure is zorgvuldig, net als de besluitvorming. Met name de advisering gaf de inspectie een groot compliment.

Uit de verificatiebezoeken op de vier scholen bleek onder andere dat de afspraken rondom de sterke basis bekend zijn en onderschreven worden, dat de reacties op TOP Dossier positief zijn en dat de scholen de aandacht voor de leerkracht in de arrangementen waarderen.

BKA 1 | Visie, ambities en doelen

Voor BKA 1 oordeelde de inspectie een voldoende. De visie van het swv wordt breed gedragen en is de basis voor alle acties, beleidsontwikkelingen en ambities. De kwaliteitsaanpak [ZIJN-DOEN-WETEN-DELEN] staat en verbindt het swv aan datasystemen, als Perspectief op School en TOP Dossier.
De belangrijkste aandachts- en verbeterpunten gaan over het zicht op de kwaliteit van de arrangementsuitvoerders (en daarmee de ingezette middelen van het swv), over het formuleren van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en over het verder uitwerken van beheersingsmaatregelen in relatie tot risico’s. In het jaarverslag 2022 heeft het swv dit laatste verbeterpunt meteen toegepast.

BKA 2 | Uitvoering en kwaliteitscultuur

Voor BKA 2 oordeelde de inspectie een voldoende. Het swv zet zich actief in om de samenwerking te bevorderen en van en met elkaar te leren. Er is veel onderling vertrouwen en dat bleek uit alle gevoerde gesprekken.
De belangrijkste aandachts- en verbeterpunten gaan over de ontwikkeling van de toezichthoudende rol van de schoolbestuurders, de bekendheid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) en, zoals eerder genoemd, de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om meer expertise te delen tussen de scholen.

BKA 3 | Evaluatie, verantwoording en dialoog

Voor BKA 3 oordeelde de inspectie een voldoende. De inspectie stelde dat dialoog in de vezels van de werkwijze zit. Het swv haalt en brengt actief informatie, waarbij, zo stelde de inspectie, geen middel geschuwd wordt.
De belangrijkste aandachts- en verbeterpunten gaan over de input vanuit het intern toezicht in het jaarverslag en, beiden eerder genoemd, de verantwoording van de inzet van arrangementsuitvoerders en het verstevigen van de rol van de OPR.

We zijn hartstikke trots op het eindresultaat en hebben alle gesprekspartners en scholen zeer bedankt voor hun rol op de verschillende onderzoeksdagen. Ook proosten we hierop met alle collega’s van het swv.

#goedvoorelkaar