Categorieën
Nieuws

HGD-HGA | Evaluatie TOP Dossier

Sinds 1 januari 2023 werken scholen en consulenten binnen SWV Utrecht PO met TOP Dossier. TOP Dossier was een belangrijke volgende stap in het versterken van het handelingsgericht werken, de samenwerking met ouders en de samenwerking met (kern)partners in de stad. Ook verving TOP Dossier de loketfunctie van Onderwijs Transparant voor het aanvragen van startgesprekken, A&O trajecten, arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen.

De principes van het handelingsgericht werken zijn de basis van TOP Dossier en de scholen volgen bij ieder dossier de HGW-cyclus, waarbinnen doelmatig en transparant samengewerkt wordt. Dit start altijd in de sterke basis van de school, waar het swv nog niet betrokken is. IB’ers en leerkrachten werken samen in het systeem en voeren regie op het betrekken van het swv als zij komen tot een ondersteuningsvraag. Zij werken hierbij samen met leerlingen (hoorrecht, concept wetswijziging per 1 augustus 2025) en ouders om tot een OPP te komen. De rol van ouders is in TOP Dossier vanzelfsprekend en op de momenten waarop ouders wettelijk instemming moeten geven op onderdelen van het OPP is deze instemming voorwaardelijk om met elkaar verder te kunnen werken in het betreffende dossier.  

Zoals we in het swv gewoon zijn (check  voor meer informatie onze kwaliteitsaanpak), evalueren we cyclisch om te WETEN of we doen waar we van zijn, zo ook de inzet van TOP Dossier. Op een aantal momenten is informatie opgehaald over de inzet van TOP Dossier. Deze informatie gebruiken we als basis om te onderzoeken welke informatie we aanvullend nodig hebben. 

In mei hebben we met de leden van de werkveldraad verder gepraat over de informatie die tot nu toe opgehaald is en op welke manier het swv voornemens is om ontbrekende informatie te verzamelen. De werkveldraad heeft positief gereageerd op het voorstel. Naar aanleiding hiervan hebben we in de TOP Dossier nieuwsbrief, die onlangs verzonden is, een aantal vragen gesteld aan de scholen. Deze nieuwsbrief vind je hier.

Dit voorjaar zijn de themaverbinders HGD-HGA naar de landelijke regiobijeenkomst OPP geweest, waar zij geïnformeerd zijn over het OPP-project en de OPP-trainingen die scholen in de regio aangeboden worden. In opdracht van het ministerie van OCW voert Effectief Onderwijs het landelijke OPP-project uit met als doel passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het project start met een 4-tal regiobijeenkomsten waar het 3-jarige project werd toegelicht en trainers geworven.

Tijdens een bijeenkomst laatst, onder andere onder begeleiding van Noëlle Pameijer die één van de grondleggers van het handelingsgericht werken is, werd duidelijk dat TOP Dossier goed aansluit op de doelen van dit project. De kwaliteit van het OPP dat scholen met TOP Dossier opstellen is goed en draagt bij aan het werken met compacte, functionele en doelgerichte OPP’s. Als swv blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit project en informeren we de scholen via deze nieuwsbrief.