HB+ voorziening

Vanaf schooljaar 2021-2022 breidt het SWV Utrecht PO het aanbod aan hoogbegaafde leerlingen in de stad Utrecht uit met een HB+ voorziening. Deze HB+ voorziening wordt georganiseerd door Belle van Zuylen, school voor speciaal basisonderwijs in samenwerking met het SWV Utrecht PO en de jeugdhulpverlening. De doelgroep betreft HB+ leerlingen: leerlingen waarbij sprake is van een combinatie van onderwijsbehoeften op het gebied van hoogbegaafdheid en een hulpvraag die voortkomt uit deze hoogbegaafdheid, zoals een vraag op het gebied van gedrag en/of prikkelverwerking. De jeugdhulpverlening betrekt ook het systeem rondom de leerling bij de behandeling. Het is van belang dat de ouders openstaan voor deze samenwerking met de jeugdhulpverlening.

Toelating

In de HB+ voorziening worden maximaal 12 leerlingen geplaatst. Vanuit een ambitieus perspectief is het uitgangspunt dat deze leerlingen waar mogelijk uit- of terugstromen naar het regulier onderwijs, wat voor de meeste leerlingen voltijds HB-onderwijs zal zijn. Hierbij houdt het SWV Utrecht PO in het achterhoofd dat dit voor sommige leerlingen niet haalbaar zal zijn. Zij zullen binnen de HB+ voorziening blijven tot hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Met SWV Sterk VO wordt overlegd over passende uitstroommogelijkheden voor deze leerlingen.

In de loop van het schooljaar 2020–2021 worden de eerste kennismakingsgesprekken met potentiële leerlingen en hun ouders gevoerd. De plaatsing in deze groep gaat via een toelaatbaarheidsverklaring en instroom is alleen mogelijk voor leerlingen van Utrechtse basisscholen.