Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn PO–VO: Samenwerking SWV Utrecht PO en Sterk VO

In de samenwerking tussen SWV Utrecht PO en Sterk VO streven beide samenwerkingsverbanden naar een soepele overgang van leerlingen van PO naar VO. Het uitgangspunt hierbij is dat een consulent passend onderwijs van het SWV Utrecht PO altijd betrokken is bij een overstap van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte naar het reguliere voortgezet onderwijs (VO), voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (PrO) of het orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) in nauwe samenwerking met de betrokken Begeleider Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO (BPO’er VO). Graag zien wij dat PO-scholen dergelijke leerlingen aanmelden via een startgesprek bij SWV Utrecht PO. Vanuit dit startgesprek vindt afstemming plaats voor de te volgen route.

Handleiding en POVO procedure
Graag verwijzen wij voor de POVO-procedure naar Procedure Naar Het VO 2021-2022. Hierin wordt de procedure van voorlichting, oriëntatie en advies naar aanmelding voor het VO en terugkoppeling weergegeven. Voor de meest actuele en belangrijke informatie over de overstap van PO naar VO verwijzen we jullie naar de website Naar het VO – Utrecht en Stichtse Vecht.  

Bijeenkomsten
Er staan regelmatig (online) bijeenkomsten gepland. Zie hiervoor de kalender op Agenda Volledig – Naar het VO. We lichten alvast twee belangrijke bijeenkomsten uit. Op woensdagmiddag 8 september staat de eerste themabijeenkomst voor startende leerkrachten gepland. Tijdens deze online themabijeenkomst wordt de route passend onderwijs toegelicht, als ook specifiek de route voor aanmelden van leerlingen voor een mogelijke plaatsing op PrO. De jaarlijks terugkerende startdag Naar Het VO vindt dit schooljaar plaats op woensdag 13 oktober van 13:00 tot 17:00 uur.