Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn | Nieuwkomers

In het schooljaar 2021-2022 heeft een werkgroep, bestaand uit medewerkers van de schoolbesturen KSU, PCOU en SPO Utrecht, Samenwerkingsverband Utrecht PO, Gemeente Utrecht en een onafhankelijk voorzitter, en experts vanuit het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht, Taalschool Utrecht, International School Utrecht en LOWAN met veel enthousiasme gewerkt aan de door het Samenwerkingsverband Utrecht PO uitgezette opdracht tot het herijken van het aanbod aan nieuwkomers.

De adviesrapportage is net voor de zomer vastgesteld en we verwachten dat de inhoud in de komende jaren richtinggevend zal zijn voor het gezamenlijk vormgeven van een meerjarenmodel voor het aanbod aan nieuwkomers in de basisschoolleeftijd in Utrecht. Het theoretisch kader is ook separaat te lezen.

Het advies is integraal overgenomen en het swv heeft de werkgroep gevraagd om het komende schooljaar met een nieuwe opdracht voor de implementatiefase aan de slag te gaan waarin de onderstaande onderwerpen – ten minste – worden meegenomen:

–  de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst Onderwijs aan Nieuwkomers Utrecht PO ter ondertekening door de Utrechtse partijen (schoolbesturen, samenwerkingsverband en Gemeente Utrecht) waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt voor de doorontwikkeling, invoering en kwaliteitsbewaking van een meerjarenmodel voor het onderwijs aan nieuwkomers.

– de invoering en doorontwikkeling van dat meerjarenmodel binnen de Utrechtse context (en de uitwerkingsvragen die daarbij in de adviesrapportage worden benoemd). Bij de invoering van het meerjarenmodel ligt de focus op het investeren in versterking van de expertise op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers.

– de doorgaande lijn van voorschool tot voortgezet onderwijs.

– de financiële doorrekening van een aantal vragen, zoals genoemd in de adviesrapportage (zowel voor de periode tijdens als ook na inzet van NPO-middelen).

– het organiseren en begeleiden van een proeftuin met nieuwkomersspecialisten. Deze nieuwkomersspecialisten leren binnen hun eigen school het onderwijs aan deze doelgroep vorm te geven door beleid te ontwikkelen, leerkrachten te ondersteunen en kennis te delen op in ieder geval de thema’s de rol van meertaligheid, traumasensitief onderwijs en thuistaal.

Opdrachtgever is de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Het crisisteam Oekraïense vluchtelingen po waarin een aantal schoolbestuurders en de Gemeente Utrecht afgelopen jaar deelnamen is gevraagd om (in een nieuwe rol) als klankbordgroep Onderwijs aan Nieuwkomers Utrecht PO te fungeren, onder voorzitterschap van het swv.

Naar aanleiding van het advies hebben de po schoolbesturen in juni in hun gezamenlijk overleg stedelijke afspraken gemaakt over de aanmelding van nieuwkomers in de kleuterleeftijd. Zo is afgesproken dat kinderen die jonger zijn dan 5,5 jaar aangemeld worden op een reguliere basisschool. Een uitzondering hierop betreft kleuters van wie al een broer(s) en/of zus(jes) de Taalschool bezoekt; zij kunnen wel daar worden aangemeld. Dit is in lijn met het beleid dat de po schoolbesturen voor de zomer al hadden afgesproken. Als scholen behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen zij dit kenbaar maken bij het swv volgens de gebruikelijke route. Heb je interesse om als school deel te nemen aan een proeftuin of heb je andere vragen voor de werkgroep dan kun je terecht bij de projectleider Wieke de Jager.