Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn | Nieuwkomers

De werkgroep aanbod nieuwkomers, met deelnemers uit een aantal schoolbesturen, gemeente en SWV Utrecht PO, werkt aan een plan om het onderwijs aan en de ondersteuning van nieuwkomers in de basisschoolleeftijd te verstevigen. Dit is in lijn met de adviesrapportage Nieuwkomers zoals vastgesteld in juni 2022. In de afgelopen periode zijn verschillende thema’s aan de orde geweest.

Stedelijk netwerk nieuwkomers

Na de goed bezochte informatiebijeenkomst in oktober 2022, waarbij ruim 20 scholen aanwezig waren, hebben intakegesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerden van diverse scholen.

Vanaf 16 januari 2023 start de eerste ronde van de training. De volgende 9 scholen zullen deelnemen: De Spits, de Lukasschool, de Meander, OBO Spoorzicht, de Mattheusschool, OBS Vleuterweide, Hof ter Weide, de Luc Stevensschool en de Gertrudisschool. Daar zullen 5 consulenten, werkend in de verschillende TPO’s, aansluiten.  Het curriculum voor de training is afgelopen periode ontwikkeld.  Het aanbod wordt verzorgd door het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers (Taalschool Utrecht en International School Utrecht) in samenwerking met het Seminarium voor orthopedagogiek (HU) en de Marnix Academie.  Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht zal de opzet en opbrengsten van de training monitoren. We wensen alle deelnemers van de eerste ronde heel veel plezier en succes en zien uit naar de uitkomsten en vervolgstappen.

Save the date: Heb je mogelijk interesse in deelname voor de 2e ronde, die start vanaf september 2023? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 20 maart 2023 van 17-18, locatie Taalschool Utrecht. Op maandag 27 maart 2023 van 17-18 uur kun je tevens deze informatiebijeenkomst online volgen. Interesse? Schrijf je nu hier in!

Samenwerkingsovereenkomst nieuwkomers

We werken aan een samenwerkingsovereenkomst rondom het aanbod aan nieuwkomers. Een concepttekst is recent voorgelegd aan de po schoolbesturen binnen het SWV met als doel te peilen welke van hen voornemens zijn te ondertekenen. Een volgende versie waarin de feedback is verwerkt, wordt in maart 2023 voorgelegd aan de klankbordgroep. Het is de bedoeling om voor de zomer een definitieve versie ter ondertekening voor te leggen.

Afspraken nieuwkomers jonger dan 5,5 jaar

De po schoolbesturen hebben in juni in hun gezamenlijk overleg stedelijke afspraken gemaakt over de aanmelding van nieuwkomers in de kleuterleeftijd. Zo is afgesproken dat kinderen die jonger zijn dan 5,5 jaar aangemeld worden op een reguliere basisschool. Een uitzondering hierop betreft kleuters van wie al een broer(s) en/of zus(jes) de Taalschool bezoekt; zij kunnen wel daar worden aangemeld. Er is een startpakket samengesteld voor leerkrachten over onderwijs aan nieuwkomers in de kleutergroep. Wanneer scholen behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen zij dit kenbaar maken bij het SWV Utrecht PO volgens de gebruikelijke route. Tijdens een startgesprek kan de betrokken consulent samen met de school bekijken en adviseren welke vervolgstappen wenselijk zijn. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van het betrekken van Expertiseteam Taalschool Utrecht.

Overige thema’s van de werkgroep

Verder zijn we in de afgelopen maanden als werkgroep bezig geweest met de doorstoom van Taalschool Utrecht naar so en sbo. In de komende periode zal er onder andere aandacht zijn voor het financieel kader van het onderwijs aan nieuwkomers en de aansluiting en doorgaande lijn tussen VE en PO en PO en VO.