Categorieën
Nieuws

Doorgaande lijn | Aanbod nieuwkomers

Er komen steeds meer nieuwkomers in Utrecht. De werkgroep aanbod nieuwkomers, met deelnemers uit schoolbesturen, gemeente en swv, werkt aan een plan om het onderwijs aan en de ondersteuning van nieuwkomers in de basisschoolleeftijd te verstevigen. We werken toe naar een stedelijk netwerk van nieuwkomersspecialisten. Op 17 oktober organiseerden we een voorlichtingsbijeenkomst. Hier waren ruim 20 scholen verspreid over de stad vertegenwoordigd. Fijn dat er zoveel scholen waren. We starten dit schooljaar met scholing bij een eerste groep van 8 à 10 scholen.

Onderwijs aan nieuwkomers tot 5,5 jaar: startpakket

De po schoolbesturen hebben in juni 2022 in hun gezamenlijk overleg stedelijke afspraken gemaakt over de aanmelding van nieuwkomers in de kleuterleeftijd. Zo is afgesproken dat kinderen die jonger zijn dan 5,5 jaar aangemeld worden op een reguliere basisschool. Een uitzondering hierop betreft kleuters van wie al een broer(s) en/of zus(jes) de Taalschool bezoekt; zij kunnen wel daar worden aangemeld.

Via deze link Startpakket voor nieuwkomers in de onderbouw – Taalschool Utrecht is een samengesteld startpakket voor leerkrachten over onderwijs aan nieuwkomers in de kleutergroep te vinden.

Wanneer scholen behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen zij dit kenbaar maken bij het SWV Utrecht PO volgens de gebruikelijke route. Tijdens een startgesprek kan de betrokken consulent samen met de school bekijken en adviseren welke vervolgstappen wenselijk zijn. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van het betrekken van Expertiseteam Taalschool Utrecht.

Het hele advies ten aanzien van onderwijs en ondersteuning aan nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar binnen Utrecht is te vinden via deze link.