Het Dyslexie Advies Team

In het Dyslexie Advies Team (DAT) zijn alle samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de dyslexiezorg in het onderwijs en de zorg. De gemeente, de scholen, het samenwerkingsverband en de zorgaanbieders zijn in het DAT vertegenwoordigd.

In nauwe samenwerking en afstemming met elkaar, richt het DAT zich op het versterken en borgen van de kwaliteit van de ketenzorg. Door intensieve samenwerking wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in Utrecht door onderlinge samenwerking en afstemming van alle betrokken partijen en een effectieve inzet van beschikbare middelen voor EED-zorg op basis van een objectief, transparant en navolgbaar proces.

Samen met de poortwachter heeft het Dyslexie Advies Team de taak signalen uit het werkveld – zowel knelpunten als good practice  op het gebied van onderwijs en zorg t.a.v. dyslexiezorg – te verzamelen. Wat goed gaat borgen zij voor de toekomst en waar nodig kijken zij waar het beter kan. De basis is dat alle partijen verantwoordelijk zijn en blijven voor hun eigen taken en rolinvulling.

Het DAT bestaat uit de volgende personen:

Namens de gemeente: Wytse de Jong

Namens het samenwerkingsverband: Anne-Marthe Sigmond

Namens de aanbieders: Ilse Munnix

Namens de besturen: Evelien van Lunteren, Carla Sanders, Martijn Hensgens en Eva van de Bovenkamp

Namen de intern begeleiders: Carolien Lensink, Joyce Bosma, Monic Wendel en Lidwien Schouten

Als poortwachter: Nina Willemse

Als inhoudelijk projectleider: Jolanda Roelfsema

Meer informatie over de taken en de rol van het Dyslexie Advies Team in het geheel van de ketenzorg dyslexie kunt u lezen in het visiedocument.

Als u een vraag heeft over de dyslexiezorg in Utrecht die in niet in de digitale bibliotheek wordt beantwoord, kunt u contact opnemen met (een van) de vertegenwoordiger(s) van uw werkveld, de poortwachter of via info@leerkracht.nu met de inhoudelijk projectleider.