Een vermoeden van dyslexie

Als een leerling ernstige belemmeringen bij het lezen en/of spellen ondervindt, kan er sprake zijn van een vermoeden van dyslexie. Er moet dan sprake zijn van achterstand in de lees- en/of spellingprestaties van de leerling (criterium van achterstand) die blijven bestaan ondanks intensieve ondersteuning (criterium van hardnekkigheid, ook wel didactische resistentie genoemd). Ook moet duidelijk worden dat de lees- en/of spellingproblemen niet verklaard kunnen worden door andere oorzaken zoals gebrekkig onderwijs of andere kindfactoren (specificiteitscriterium). Als aan alle drie de criteria wordt voldaan en het vermoeden van dyslexie kan ook goed worden onderbouwd, is het van belang een diagnostisch onderzoek te laten uitvoeren om te zien of het vermoeden juist is en er inderdaad sprake is van dyslexie.

Wanneer er een vermoeden is van ernstige dyslexie (ED) kan de leerling in aanmerking komen voor de zogenaamde vergoede zorg. Deze vergoede zorg bestaat uit een diagnostiektraject en wanneer op grond daarvan ernstige dyslexie wordt vastgesteld ook een behandeltraject dat wordt vergoed door de gemeente Utrecht op grond van de wet op de Jeugdzorg.

Deze leerlingen komen in aanmerking voor doorverwijzing naar vergoede dyslexiezorg:

Een leerling komt voor doorverwijzing naar de zorg in aanmerking als:

  1. De scores op de 3 hoofdmetingen waren (criterium van achterstand)
    Woordlezen: Vmin-score of E-score (laagste 10%)
  2. Begeleiding op alle ondersteuningsniveaus voldeed aan kenmerken van effectief handelen  (criterium van hardnekkigheid of didactische resistentie)

Het ABC, de poortwachter van de gemeente Utrecht:

Als de leerling voldoet aan de criteria zoals hierboven beschreven zijn, kan de leerling aangemeld worden voor een zorgtraject dyslexie door het insturen van een volledig dossier bij onze poortwachter, Het ABC, die beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie-onderzoek.

Let op: De aanvraag voor vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. De poortwachter van het ABC behandelt alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen.

Het doel van een poortwachter is een objectieve en rechtmatige toewijzing van vergoede EED-zorg te garanderen en deze op transparante en navolgbare wijze te verantwoorden. Zie voor meer informatie hierover ons visiedocument.

Het ABC heeft jarenlange ervaring op het gebied van dyslexiezorg en vervult in meerdere regio’s de poortwachtersrol en is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. Download hieronder het certificaat NKD-keurmerk Dyslexie.

Daarnaast maakt de poortwachter deel uit van het Dyslexie Advies Team in Utrecht waarin alle samenwerkingspartners in de ketenzorg dyslexie, zoals weergegeven is in onderstaande afbeelding en beschreven wordt in het visiedocument, zijn vertegenwoordigd.

Zo verloopt de aanmeldingsprocedure in de gemeente Utrecht via de poortwachter

De school kan een leerling aanmelden door een volledig leerlingdossier, bestaande uit de schoolvragenlijst, de oudervragenlijst en de toestemmingsverklaring, te sturen naar de poortwachter.

Let op: De aanvraag voor vergoede dyslexiezorg moet gedaan worden in de woonplaats van het kind. De poortwachter van het ABC behandelt alleen aanvragen van leerlingen die in gemeente Utrecht wonen.

Na aanmelding registreert de coördinator het dossier en zet dit uit naar een lid van het screeningsteam. De screener is verantwoordelijk voor de administratieve- en inhoudelijke dossiertoetsing. Is het dossier niet compleet, neemt de screener contact op met school en/of ouders (het dossier staat dan tijdelijk “on hold”). Als het dossier compleet is, vindt de verdere inhoudelijke dossiertoetsing plaats.

Gekeken wordt hierbij naar de volledigheid (schoolvragenlijst, oudervragenlijst, toestemmingsverklaring en bijlages) én  correcte inhoudelijke onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en vermoeden van dyslexie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

1: het dossier is op orde en voldoet aan de criteria

Is een dossier op orde, en voldoet het aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), zoals beschreven in het ‘Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0’, dan wordt er een akkoordverklaring afgegeven.

Een akkoordverklaring wil zeggen dat een onderzoek volgens de vergoede zorg plaats kan vinden bij een door ouders gekozen zorgaanbieder. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt vervolgens doorgestuurd naar de zorgaanbieder waarna deze een toewijzing voor een EED-onderzoek kan aanvragen bij de gemeente. Dit onderzoek wordt bekostigd door de gemeente op grond van de wet op de Jeugdzorg. Indien er in het leerlingdossier nog geen keuze voor een zorgaanbieder is gemaakt, dan wordt de akkoordverklaring naar de ouders gestuurd. Zij kunnen daarmee zelf een aanbieder benaderen.

Wordt er na diagnostiek vastgesteld dat er sprake is van ED, Ernstige Dyslexie, dan wordt ook het behandeltraject vanuit de Jeugdzorg vergoed.

2: het dossier is niet op orde en/of voldoet niet aan de criteria

Is een dossier niet op orde en/of voldoet het niet aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), zoals beschreven in het ‘Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0’, dan wordt er een NIET-akkoordverklaring afgegeven. Bij een NIET-akkoordverklaring wordt het dossier teruggestuurd naar school en wordt duidelijk aangegeven wat er nodig is voor verdere begeleiding van de leerling. Ouders worden hiervan vanzelfsprekend op de hoogte gesteld.

De doorlooptijd voor het beoordelen van een dossier is – indien het dossier compleet is – maximaal 7  werkdagen.

Zo meld je een leerling aan voor vergoede dyslexiezorg:

De school meldt de leerling aan bij de poortwachter door het insturen van een volledig leerlingdossier, bestaande uit een schoolvragenlijst, een oudervragenlijst en een toestemmingsformulier, aangevuld met onderbouwende documenten zoals LVS-gegevens en een handelingsplan. Gebruik hiervoor de volgende formulieren:

  1. Schoolvragenlijst: hierin beschrijft de school de achterstand, hardnekkigheid en het vermoeden van ernstige dyslexie, onderbouwd met bijlagen (zie checklist)
  2. Oudervragenlijst: hierin beschrijven de ouders welke belemmeringen zij bij hun kind ervaren
  3. Toestemmingsformulier: hiermee geven de ouders toestemming aan de school om de benodigde informatie te delen met de poortwachter en indien van toepassing daarna ook met de zorgverlener die het diagnostisch onderzoek doet en eventueel de behandeling uitvoert.

Om de schoolvragenlijst goed en compleet in te kunnen vullen, kan de school gebruik maken van deze checklist.

De school omschrijft de geboden dyslexieondersteuning in een handelingsplan dat moet voldoen aan de richtlijnen van het NKD, zoals beschreven in deze handreiking (juiste link volgt). Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een voorbeeld handelingsplan. Het is ook mogelijk een ander of eigen format te gebruiken, mits dezelfde onderdelen daarin opgenomen zijn.

Download hier de formulieren, de checklist en het voorbeeldhandelingsplan.

Stuur je formulieren beveiligd op naar de poortwachter van Het ABC, via deze link of via www.hetabc.nl/bijlage.

Heb je nog vragen?

Voor advies over leerlingdossiers en het aanmelden kun je altijd contact met de poortwachter van Het ABC opnemen. Dat kan:

Anne Myyrylainen, de coördinator van het poortwachtersteam van het ABC, staat je graag te woord!


Websites